آبا

شیطان یا جوکر

این بازی هم برای جمعیت های زیاد باحال یکی از جوکرها را وارد دست می کنیم و بعد برگه ها را بین همه پخش می کنیم.

هر کس ورق های مشابهی ( از نظر عدد ) را که دارد 2 تا 2 تا جدا می کند و در وسط می اندازد . بعد بازی شروع می شود . نفر اول شروع می کند و یکی از ورق های نفر سمت راست خود را از پشت می کشد اگر ورق جوری با آن داشت هر 2 را زمین می اندازد و یک ورق دیگر می کشد و همین طور ادامه می دهد و اگر ورق هم خوان ( ار نظر عددی ) نداشت نوبت او تمام می شود و نفر سمت راست همین کار را با نفر سمت راست خود می کند و دور تکرار می شود . جوکر با هیچ ورقی پایین انداخته نمی شود و کسی که در آخر جوکر در دستش باقی می ماند بازنده است و با نظر جمع جریمه ای را می دهد.
اگر احیانا از دست نفر سمت راست خود جوکر را کشیدید سعی کنید لبخند نزنید یا چهرتون تغییر نکنه و خودتون رو تابلو نکنید.